Historydraft LogoHistorydraft Logo
Historydraft
beta
Historydraft Logo
Historydraft
beta

First Indochina War

Thái attacked Đông Khê

Friday Sep 15, 1950
Vietnam

Major general Thái attacked Đông Khê on September 15, and Đông Khê fell on September 18.


<