Historydraft LogoHistorydraft Logo
Historydraft
beta
Historydraft Logo
Historydraft
beta

Imperial China (Qin and Han dynasties)

Xu Shen completed the Shuowen Jiezi

100
China

Xu Shen completed the Shuowen Jiezi.


<