Historydraft LogoHistorydraft Logo HistorydraftbetaHistorydraft Logo Historydraftbeta

LeBron James

11-12 Champion

Thursday Apr 26, 2012
Miami, Florida, U.S.

Won the Season 11-12 with Heat


<