Historydraft LogoHistorydraft Logo
Historydraft
beta
Historydraft Logo
Historydraft
beta

Xinhai Revolution

Xingzhonghui (Revive China Society)

1894
Honolulu, Hawaii, U.S.

Sun Yat-sen's Xingzhonghui (Revive China Society) was established in Honolulu in 1894 with the main purpose of raising funds for revolutions. The two organizations (Furen and Xingzhonghui) were merged in 1894.


<