Historydraft LogoHistorydraft Logo
Historydraft
beta
Historydraft Logo
Historydraft
beta

Ancient China

Hui of Zhou

676 BC
China

Xi's son King Hui of Zhou became king of the Zhou dynasty.


<