Historydraft LogoHistorydraft Logo
Historydraft
beta
Historydraft Logo
Historydraft
beta

Ho Chi Minh

Born

Monday May 19, 1890
Kim Liên, Nam Đàn District, Nghe An, Vietnam

Hồ Chí Minh was born as Nguyễn Sinh Cung in 1890 in the village of Hoàng Trù, his mother's village.


<