Historydraft LogoHistorydraft Logo HistorydraftbetaHistorydraft Logo Historydraftbeta

Vietnam War

President Kennedy assassination

Friday Nov 22, 1963
Dallas, Taxes, U.S.

President Kennedy was assassinated on November 22, 1963.


<