Historydraft LogoHistorydraft Logo HistorydraftbetaHistorydraft Logo Historydraftbeta

Xinhai Revolution

Fujian Uprising

Nov, 1911
Fujian, China

In November, members of Fujian's branch of the Tongmenghui, along with Sun Daoren of the New Army, launched an uprising against the Qing army. The Qing viceroy, Song Shou, committed suicide.


<